PRODUCT STANDARDS

H : harmonised standard under Dir. 2014/30/EU published in OJ of EU (2016 C 173] 13.5.2016

NORMY VÝROBKŮ

H : harmonizovaná norma k NV č. 117/2016 Sb.
* : schválena k přímému používání (bez překladu)

EN

IEC

TEXT

ČSN

TEXT

50065-1 H
(2011)
  Signalling on low voltage electrical installations in the frequency range 3 kHz to 148.5 kHz. Part 1: General requirements, frequency bands and electromagnetic disturbances.
 
33 3435
EN ... H
ed.2
(12.11)
Signalizace v instalacích nízkého napětí v kmitočtovém rozsahu 3 kHz až 148,5 kHz. Část 1: Všeobecné požadavky, kmitočtová pásma a elektromagnetická rušení.
50065-2-1 H
(2003)
  Part 2-1: Immunity requirements for mains communications equipment and systems operating in the range of frequencies 95 kHz to 148,5 kHz and intended for use in residential, commercial and light industrial environments.
A1H:2005;
33 3435
EN...H
(10.03)
Část 2-1: Požadavky na odolnost síťových komunikačních zařízení a systémů pracujících v rozsahu kmitočtů 95 kHz až 148,5 kHz a určených pro používání v prostorech obytných, obchodních a lehkého průmyslu.
O1:2.04; A1:5.06
50065-2-2 H
(2003)
  Part 2-2: Immunity requirements for mains communications equipment and systems operating in the range of frequencies 95 kHz to 148,5 kHz and intended for use in industrial environments.
A1H:2005;
33 3435
EN...H
(08.03)
Část 2-2: Požadavky na odolnost síťových komunikačních zařízení a systémů pracujících v rozsahu kmitočtů 95 kHz až 148,5 kHz a určených pro používání v průmyslovém prostředí.
O1:2.04; A1:5.06; O2H:1.07
50065-2-3 H
(2003)
  Part 2-3: Immunity requirements for mains communications equipment and systems operating in the range of frequencies 3 kHz to 95 kHz and intended for use by electricity suppliers and distributors.
A1H:2005; 
33 3435
EN ...H
(08.03)
Část 2-3: Požadavky na odolnost síťových komunikačních zařízení a systémů pracujících v rozsahu kmitočtů 3 kHz až 95 kHz a určených pro používání dodavateli a distributory elektrické energie.
O1:2.04; A1:5.06
50083-2 H 
(2012
)
  Cable networks for television signals, sound signals and interactive services. Part 2: Electromagnetic compatibility for equipment.
A1:2015 dow:09.18;
36 7211
EN ...H
Ed.3
(11.12)
Kabelové sítě pro televizní a rozhlasové signály a interaktivní služby. Část 2: Elektromagnetická kompatibilita pro zařízení.
50083-8
(2002
)
  Cable networks for television signals, sound signals and interactive services. Part 8: Electromagnetic compatibility for networks.
A11:2008;
36 7211
EN ...
(01.03)*
Kabelové sítě pro televizní a rozhlasové signály a interaktivní služby. Část 8: EMC pro sítě.
50083-8
(2013
)
  Cable networks for television signals, sound signals and interactive services. Part 8: Electromagnetic compatibility for networks.
dow:11.16;
36 7211
EN ...
ed.2
(08.14)*
Kabelové sítě pro televizní a rozhlasové signály a interaktivní služby. Část 8: Elektromagnetická kompatibilita pro sítě.
50090-1
(2011)
  Home and building electronic systems (HBES). Part 1: Standardization structure.
 
36 8051
EN ...
(12.11)
Elektronické systémy pro byty a budovy (HBES). Část 1: Struktura normalizace.
50121-1 H
(2006)
  Railway applications. Electromagnetic compatibility. Part 1: General
 
33 3590
EN ...H
Ed.2
(06.07)
Drážní zařízení. Elektromagnetická kompatibilita. Část 1: Všeobecně.
O1:2.09;
50121-1
(2015)
  Railway applications - Electromagnetic compatibility - Part 1: General
dow:01.18;
33 3590
EN ...
Ed.3
(01.16)
Drážní zařízení. Elektromagnetická kompatibilita. Část 1: Všeobecně.
 
50121-2 H
(2006)
  Part 2: Emission of the whole railway system to the outside world.
 
33 3590
EN ...H
Ed.2
(06.07)
Část 2: Emise celého drážního systému do vnějšího prostředí.
O1:2.09;
50121-2  
(2015)
  Part 2: Emission of the whole railway system to the outside world.
dow:01.18;
33 3590
EN ...
Ed.3
(05.16)
Část 2: Emise celého drážního systému do vnějšího prostředí.
 
50121-3-1 H
(2006)
  Part 3-1: Rolling stock. Train and complete vehicle.
 
33 3590
EN ...H
Ed.2
(06.07)
Část 3.1: Drážní vozidla. Vlak a celkové vozidlo.
O1:2.09;
50121-3-1  
(2015)
  Part 3-1: Rolling stock - Train and complete vehicle.
dow:01.18;
33 3590
EN ...
Ed.3
(01.16)
Část 3.1: Drážní vozidla. Vlak a celkové vozidlo.
 
50121-3-2 H
(2006)
  Part 3-2: Rolling stock. Apparatus.
 
33 3590
EN ...H
Ed. 2
(07.07)
Část 3.2: Drážní vozidla. Zařízení.
O1:2.09;
50121-3-2
(2015)
  Part 3-2: Rolling stock - Apparatus.
dow:01.18;
33 3590
EN ...
Ed. 3
(05.16)
Část 3.2: Drážní vozidla. Zařízení.
 
50121-4 H
(2006)
  Part 4: Emission and immunity of the signalling and telecommunications apparatus.
 
33 3590
EN ...H
Ed. 2
(07.07)
Část 4: Emise a odolnost zabezpečovacích a sdělovacích zařízení.
O1:2.09;
50121-4  
(2015)
  Part 4: Emission and immunity of the signalling and telecommunications apparatus.
dow:01.18;
33 3590
EN ...
Ed. 3
(01.16)
Část 4: Emise a odolnost zabezpečovacích a sdělovacích zařízení.
 
50121-5 H
(2006)
  Part 5: Emission and immunity of fixed power supply installations and apparatus.
 
33 3590
EN ...H
Ed. 2
(07.07)
Část 5: Emise a odolnost pevných instalací a zařízení trakční napájecí soustavy.
O1:2.09;
50121-5
(2015)
  Part 5: Emission and immunity of fixed power supply installations and apparatus.
dow:01.18;
33 3590
EN ...
Ed. 3
(05.16)
Část 5: Emise a odolnost pevných instalací a zařízení trakční napájecí soustavy.
 
50130-4 H
(2011)
  Alarm systems. Part 4: Electromagnetic compatibility - Product family standard. Immunity requirements for components of fire, intruder, hold up, CCTV, access control and social alarm systems.
A1H:2014dow:08.17; 
33 4590
EN ...H
ed.2
(05.12)
Poplachové systémy. Část 4: Elektromagnetická kompatibilita - norma skupiny výrobků. Požadavky na odolnost komponentů požárních systémů, zabezpečovacích systémů a systémů přivolání pomoci.
A1:04.15;
50148 H
(1995)
  Electronic taximeters. 30 5110
EN ...H
(08.97)
Elektronické taxametry.
50238
(2003)
  Railway applications - Compatibility between rolling stock and train detection systems. 33 3590
EN...
pr
Drážní zařízení - Kompatibilita mezi drážním vozidlem a systémy pro detekování vlaků.
50270 H
(2006)
  Electromagnetic compatibility. Electrical apparatus for the detection and measurement of combustible gases, toxic gases or oxygen. 37 8360
ed. 2
EN ...H
(05.07)
Elektromagnetická kompatibilita. Elektrická zařízení pro detekci a měření hořlavých plynů, toxických plynů nebo kyslíku.
50270
(2015)
  Electromagnetic compatibility. Electrical apparatus for the detection and measurement of combustible gases, toxic gases or oxygen.
dow:10.17;
AC-08;
37 8360
ed. 3
EN...
(09.15)
Elektromagnetická kompatibilita. Elektrická zařízení pro detekci a měření hořlavých plynů, toxických plynů nebo kyslíku.
50293 H
(2012)
  Road traffic signal systems - Electromagnetic compatibility.
 
33 3591
ed.2
EN ... H
(05.13)
Systémy silniční dopravní signalizace - Elektromagnetická kompatibilita.
50352
pr
  Limits relating to the influence of electric power supply and traction systems on telecommunication systems.    
50366
(2003)
  Household and similar electrical appliances. Electromagnetic fields. Methods for evaluation and measurement.
A1:4.06; IS1:2009; 
36 1046
EN...
(02.04)
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely. Elektromagnetické pole. Metody pro vyhodnocování a měření.
A1:11.06
50370-1 H
(2005)
  Electromagnetic compatibility (EMC) – Product family standard for machine tools – Part 1: Emission.
 
33 3450
EN ... H
(11.05)
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Norma skupiny výrobků pro obráběcí a tvářecí stroje - Část 1: Emise
50370-2 H
(2003)
  Part 2: Immunity.
 
36 1601
EN...H
(11.03)
EMC. Norma skupiny výrobků pro obráběcí a tvářecí stroje. Část 2: Odolnost.
50412-2-1 H
(2005)
  Power line communication apparatus and systems used in low-voltage installations in the frequency range 1,6 MHz to 30 MHz -- Part 2-1: Residential, commercial and industrial environment - Immunity requirements 33 3436
EN...H
(03.06)
Komunikační zařízení a systémy pro silová vedení používané v instalacích nízkého napětí v kmitočtovém rozsahu 1,6 MHz až 30 MHz - Část 2-1: Obytné, obchodní a průmyslové prostředí - Požadavky na odolnost.
50428 H
(2005)
  Switches for household and similar fixed electrical installations - Collateral standard - Switches and related accessories for use in home and building electronic systems (HBES).
A1H:2007; A2H:2009; 
35 4108
EN ...H
(01.06)
Spínače pro domovní a podobné pevné elektrické instalace - Skupinová norma - Spínače a související příslušenství pro použití v elektronických systémech pro byty a budovy (HBES).
A1:9.08; A2:6.10; 
50468
(2009)
  Resistibility requirements to overvoltages and overcurrents due to lightning for equipments having telecommunication ports. 34 1393
EN...
(12.09)
Požadavky na odolnost telekomunikačních vstupů/výstupů v koncových telekomunikačních zařízeních vůči přepětím a nadproudům vyvolaným účinky blesku.
50470-1 H
(2006)
  Electricity metering equipment (a. c.) - Part 1: General requirements, tests and test conditions - Metering equipment (class A, B and C) 35 6137
EN...H
(05.07)
Vybavení pro měření elektrické energie (AC) - Část 1: Všeobecné požadavky, zkoušky a zkušební podmínky -Měřicí zařízení (třídy A, B a C).
50490 H
(2008)
  Electrical installations for lighting and beaconing of aerodromes - Technical requirements for aeronautical ground lighting control and monitoring systems - Units for selective switching and monitoring of individual lamps. 36 0065
EN...H
(01.09)
Elektrická zařízení pro osvětlování letištních ploch a signalizaci - Technické požadavky na řízení pozemního leteckého osvětlení a monitorovací systém - Jednotky pro selektivní ovládání a monitorování jednotlivých světelných zdrojů.
50491-1
(2014)
  General requirements for Home and Building Electronic Systems (HBES) and Building Automation and Control Systems (BACS) - Part 1: General requirements.    
50491-2
(2010)
  General requirements for Home and Building Electronic Systems (HBES) and Building Automation and Control Systems (BACS) - Part 2: Environmental conditions.
A1:2015 dow:02.2016;
33 2151
EN ...
(11.10)*
Všeobecné požadavky na elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) a na automatizační a řídicí systémy budov (BACS) - Část 2: Podmínky prostředí.
50491-5-1 H
(2010)
  General requirements for Home and Building Electronic Systems (HBES) and Building Automation and Control Systems (BACS) -- Part 5-1: EMC requirements, conditions and test set-up 33 2151
EN ...H
(03.11)
Všeobecné požadavky na elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) a na automatizační a řídicí systémy budov (BACS) - Část 5-1: Požadavky, podmínky a zkušební uspořádání pro EMC.
50491-5-2 H
(2010)
 

General requirements for Home and Building Electronic Systems (HBES) and Building Automation and Control Systems (BACS) -- Part 5-2: EMC requirements for HBES/BACS used in residential, commercial and light industry environment.

33 2151
EN ...H
(03.11)
Část 5-2: Požadavky na EMC HBES/BACS používaných v prostředí obytném, obchodním a v prostředí lehkého průmyslu.
50491-5-3 H
(2010)
  General requirements for Home and Building Electronic Systems (HBES) and Building Automation and Control Systems (BACS) -- Part 5-3: EMC requirements for HBES/BACS used in industry environment. 33 2151
EN ...H
(03.11)
Část 5-3: Požadavky na EMC HBES/BACS používaných v průmyslovém prostředí.
50498 H
(2010)
  Electromagnetic compatibility (EMC) - Product family standard for aftermarket electronic equipment in vehicles.
 
33 3451
EN...H
(06.11)
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Elektronická zařízení pro dodatečnou montáž ve vozidlech - Norma skupiny výrobků.
50507
CLC/TR
(2007)
  Railway applications - Interference limits of existing track used on European railways.    
50512 H
(2009)
  Electrical installations for lighting and beaconing of aerodromes - Advanced Visual Docking Guidance Systems (A-VDGS) 36 0066
EN...H
(11.09)
*
Elektrická zařízení pro osvětlování letištních ploch a signalizaci - Zdokonalený obrazový systém řízení (A-VDGS).
50529-1 H
(2010)
  EMC Network Standard - Part 1: Wire-line telecommunications networks using telephone wires. 87 2011
EN...H
(06.11)
Norma EMC pro sítě - Část 1: Telekomunikační sítě po vedení využívající telefonní vedení.
50529-2 H
(2010)
  Part 2: Wire-line telecommunications networks using coaxial cables.
 
87 2011
EN...H
(06.11)
Norma EMC pro sítě - Část 2: Telekomunikační sítě po vedení využívající koaxiální kabely.
50550 H
(2011)
  Power frequency overvoltage protective device for household and similar applications (POP)
A1H:2014dow:07.17;  .
 
35 4195
EN...H
(
12.11)
Ochranná zařízení proti přechodnému přepětí pro domácnost a podobné použití (POP).
Opr.1H:8.12; A1H:04.15;
50557 H
(2011)
  Requirements for automatic reclosing devices (ARDs) for circuit breakers-RCBOs-RCCBs for household and similar uses. 35 4181
EN... H
(07.12)
Požadavky na zařízení pro automatické opětné zapínání (ARD) pro jističe a proudové chrániče RCBO a RCCB pro domácnost a podobné použití.
50561-1 H
(2013)
  Power line communication apparatus used in low-voltage installations - Radio disturbance characteristics - Limits and methods of measurement - Part 1: Apparatus for in-home use.
dow:10.16;
AC:2014, 2015;
         dow:10.16 (supersedes EN 55022:2010, EN 55032:2012;)
33 4293
EN... H
(09.14)
Zařízení pro komunikaci po vedení používaná v instalacích nízkého napětí - Charakteristiky vysokofrekvenčního rušení - Meze a metody měření - Část 1: Zařízení pro domácí použití.
Opr.1:01.16*;
50561-3
(2016)
  Part 3: Apparatus operating above 30 MHz. 33 4293
EN...
(09.16)
Zařízení pro komunikaci po vedení používaná v instalacích nízkého napětí - Charakteristiky vysokofrekvenčního rušení - Meze a metody měření - Část 3: Zařízení pracující nad 30 MHz.
50566
(2013)
  Product standard to demonstrate compliance of radio frequency fields from handheld and body-mounted wireless communication devices used by the general public (30 MHz - 6 GHz).
dow:02.16;
   
         

EN

CISPR

TEXT

ČSN

TEXT

55011 H  
(2009)
11
(2009)
Industrial, scientific and medical equipment - Radio-frequency disturbance characteristics - Limits and methods of measurement.
A1H:2010;
33 4225
EN ...H
ed. 3
(08.10)
Průmyslová, vědecká a lékařská zařízení - Charakteristiky vysokofrekvenčního rušení - Meze a metody měření.
A1:3.11;
 
55011   
(2016)
11
(2015)
Industrial, scientific and medical equipment - Radio-frequency disturbance characteristics - Limits and methods of measurement.
dow:02.19;
   
55012 H
(2007)
12
(2007)
Vehicles, boats and internal combustion engine driven devices. Radio disturbance characteristics. Limits and methods of measurement for the protection of receivers except those installed in the vehicle/boat/device itself or in adjacent vehicles/boats/devices.
A1H:2009;
33 4227
EN ...H
ed.2
(06.08)
Vozidla, čluny a spalovací motory - Charakteristiky vysokofrekvenčního rušení -  Meze a metody měření pro ochranu přijímačů, které jsou mimo tato zařízení.
A1:3.10;
 
55013 H
(2013)
13
(2009)
Sound and television broadcast receivers and associated equipment - Radio disturbance characteristics - Limits and methods of measurement.
A1:2016 dow:02.19; 
33 4228
ed.2
EN ...H
(03.14)
Rozhlasové a televizní přijímače a přidružená zařízení. Charakteristiky rádiového rušení. Meze a metody měření.
Z1:01.16;
dow:03.17
55014-1 H  
(2006)
14-1
(2005)
Electromagnetic compatibility. Requirements for household appliances, electric tools and similar apparatus. Part 1: Emission.
A1H:2009; A2H:2011;
33 4214
EN ...H
ed.3
(06.07)
Elektromagnetická kompatibilita - Požadavky na spotřebiče pro domácnost, elektrické nářadí a podobné přístroje. Část 1: Vyzařování.
A1:2.10; A2H:4.12;
55014-2 H
(1997)
14-2
(1997)
Part 2: Immunity. Product family standard.
A1H:2001; A2H:2008;
33 4214
EN ...H
(09.98)
Část 2: Odolnost. Norma skupiny výrobků.
A1:9.02; Z1:8.08; A2:6.09;
55014-2
(2015)
14-2
(2015)
Part 2: Immunity. Product family standard.
dow:03.2018;
33 4214
EN ...
Ed.2
(10.15)*
Část 2: Odolnost. Norma skupiny výrobků.
 
55015  
(2013)
15
(2013)
Limits and methods of measurements of radio disturbance characteristics of electrical lighting and similar equipment.
A1H:2015;
33 4215
EN ...H
ed.4
(03.14)
Meze a metody měření charakteristik rádiového rušení způsobeného elektrickými svítidly a podobným zařízením.
A1:01.16;
 
  16 shifted into the head BASIC STANDARDS   přesunuto do oddílu ZÁKLADNÍ NORMY
55017
(2011)
17
ed.2
(2011)
Methods of measurement of the suppression characteristics of passive EMC filtering devices. 33 4227
EN...
(03.12)
Metody měření útlumových charakteristik pasivních filtračních zařízení EMC.
  18-1 TR
Ed. 2
(2010)
Radio interference characteristics of overhead power lines and high voltage equipment.
Part 1: Description of phenomena.
   
  18-2 TR
Ed. 2
(2010)
Part 2: Methods of measurement and procedure for determining limits.    
  18-3 TR
Ed. 2
(2010)
Part 3: Code of practice for minimizing the generation of radio noise.    
55020 H
(2007)
20
(2006)
Sound and television broadcast receivers and associated equipment. Immunity characteristics. Limits and methods of measurement.
IS1:2009; IS2:2010; A11H:2011; A12:2016; 
 
33 4288
EN ...H
ed.3
(09.07)
Rozhlasové a televizní přijímače a přidružená zařízení -  Charakteristiky odolnosti - Meze a metody měření.
Z1:2.11; Z2:9.11; A11H:5.12; 
 
55022 H
(2010)
22
(2008)
Information technology equipment. Radio disturbance characteristics. Limits and methods of measurement.
AC:2011;
superseded 10.16 by 50561
33 4290
EN ...H
ed. 3
(11.11)
Zařízení informační techniky. Charakteristiky vysokofrekvenčního rušení. Meze a metody měření.
Z1:01.16; Opr.1:02.16;
 
  23
(1987)
Determination of limits for industrial, scientific and medical equipment. 33 4226
CISPR ...
(03.96)
Stanovení mezních hodnot pro průmyslové, vědecké a lékařské přístroje.
55024 H
(2010)
24
(2010)
Information technology equipment. Immunity characteristics. Limits and methods of measurement.
A1H:2015 dow:05.18;
33 4289
EN ...H
ed.2
(09.11)
Zařízení informační techniky. Charakteristiky odolnosti. Meze a metody měření.
A1:01.16;
 
55025
(2008)
25 Ed.3
(2008)
Vehicles, boats and internal combustion engines - Radio disturbance characteristics - Limits and methods of measurement for the protection of on-board receivers. 33 4285
EN ...
ed.2
(02.09)*
Vozidla, čluny a zážehové motory - Charakteristiky vysokofrekvenčního rušení - Meze a metody měření pro ochranu palubních přijímačů
  28
(1997)
Industrial, scientific and medical equipment (ISM) - Guidelines for emission levels within the bands designated by the ITU.    
  29
(2004)
Television broadcast receivers and associated equipment - Immunity characteristics - Methods of objective picture assessment.    
  30
(2001)
Test method on electromagnetic emissions from electronic ballasts for single- and double-capped fluorescent lamps.    
  31
(2003)
Database on the characteristics of radio services.    
55032 H
(2012)
32
(2012)
Electromagnetic compatibility of multimedia equipment - Emission requirements.
superseded 10.16 by 50561
33 4232
EN ...H
(11.12)
Elektromagnetická kompatibilita multimediálních zařízení - požadavky na emisi.
Z1,Z2:01.16;Opr.2:01.16;
55032
(2015)
32
(2015)
Electromagnetic compatibility of multimedia equipment - Emission requirements.
dow:05.18;
AC:2016
33 4232
EN ...
ed.2
(01.16)*
Elektromagnetická kompatibilita multimediálních zařízení - Požadavky na emisi.
 
55103-1 H
(2009)
  Electromagnetic compatibility - Product family standard for audio, video, audio-visual and entertainment lighting control apparatus for professional use. Part 1: Emissions.
A1H:2012 dow:11.15;
33 4292
EN ...H
ed.2
(06.10)
Elektromagnetická kompatibilita - norma skupiny výrobků audio, video, audiovizuální přístroje a řídicí přístroje zábavního osvětlení pro profesionální užití. Část 1: Vyzařování.
A1H:5.13; Z1:01.16;
dow:03.17 
55103-2 H
(2009)
  Part 2: Immunity
 
33 4292
EN ...H
ed.2
(06.10)
Část 2: Odolnost.
Z1:12.12;
55105
pr
  Immunity for telecomms terminal equipment.    
55106
pr
  Immunity of ITE (except TTE).    
         

EN

IEC

TEXT

ČSN

TEXT

60034-1H
(2010)
60034-1
(2010)
Rotating electrical machines - Part 1: Rating and performance.
 
35 0000
EN ...H
ed.2
(09.11)
Točivé elektrické stroje - Část 1: Jmenovité údaje a vlastnosti.
60118-13
(2011)
60118-13
(2011)
Electroacoustics - Hearing aids - Part 13: Electromagnetic compatibility (EMC).
 
36 8860
EN ...
ed.3
(12.11)
Elektroakustika - Sluchadla - Část 13: Elektromagnetická kompatibilita (EMC).
60146-1-1
(2010)
60146-1-1
(2009)
Semiconductor converters. General requirements and line commutated coverters. Part 1-1: Specifications of basic requirements.
 
35 1530
EN ...
(01.11)
Polovodičové měniče. Všeobecné požadavky a měniče se síťovou komutací. Část 1-1: Stanovení základních požadavků.
60204-31 H
(2013)
60204-31
(2013)
Safety of machinery. Electrical equipment of machines. Part 31: Particular safety and EMC requirements for sewing machines, units and systems.
 
33 2200
EN ...H
ed.2
(01.14)
Bezpečnost strojních zařízení - Elektrické zařízení strojů - Část 31: Zvláštní požadavky na bezpečnost a EMC na šicí stroje, jednotky a systémy šicích strojů.
 
60255-1
(2010)
60255-1
(2009)
Measuring relays and protection equipment -- Part 1: Common requirements.
 
35 3501
EN ...
(09.10)
Měřicí relé a ochranná zařízení - Část 1: Společné požadavky.
60255-11
(2010)
60255-11
(2008)
Measuring relays and protection equipment -- Part 11: Voltage dips, short interruptions, variations and ripple on auxiliary power supply port.
 
35 3511
EN ...
(09.10)
Měřicí relé a ochranná zařízení - Část 11: Krátkodobé poklesy napětí, krátkodobá přerušení, odchylky a zvlnění na pomocném napájecím portu.
60255-22-1
(2008)
60255-22-1
(2007)
Measuring relays and protection equipment - Part 22-1: Electrical disturbance tests - 1 MHz burst immunity tests.
 
35 3522
EN ...
ed.2
(11.08
)
Měřicí relé a ochranná zařízení - Část 22-1: Zkoušky elektrickým rušením - Zkoušky odolnosti skupině impulsů o kmitočtu 1 MHz.
60255-22-2
(2008)
60255-22-2
(2008)
Measuring relays and protection equipment - Part 22-2: Electrical disturbance tests - Electrostatic discharge tests. 35 3522
EN ...
ed.2
(02.09)*
Elektrická relé - Část 22: Zkoušky měřicích relé a ochranných zařízení elektrickým rušením - Oddíl 2: Zkoušky elektrostatickým výbojem.
 
60255-22-3
(2000)
60255-22-3
(2000)
Electrical relays -- Part 22-3: Electrical disturbance tests for measuring relays and protection equipment - Radiated electromagnetic field disturbance tests. 35 3522
EN ...
(09.01)
Elektrická relé - Část 22-3: Zkoušky měřicích relé a ochranných zařízení elektrickým rušením - Zkoušky rušení vyzařovaným elektromagnetickým polem.
Z1:5.09
60255-22-3
(2008)
60255-22-3
(2007)
Measuring relays and protection equipment -- Part 22-3: Electrical disturbance tests - Radiated electromagnetic field immunity. 35 3522
EN ...
ed.2
(05.09)*
Elektrická relé - Část 22-3: Zkoušky měřicích relé a ochranných zařízení elektrickým rušením - Zkoušky rušením vyzařovaným elektromagnetickým polem.
 
60255-22-4
(2008)
60255-22-4
(2008)
Measuring relays and protection equipment - Part 22-4: Electrical disturbance tests - Electrical fast transient/burst immunity test. 35 3522
EN ...
ed.2
(02.09)*
Elektrická relé - Část 22-4: Zkoušky elektrického rušení měřicích relé a ochranných zařízení - Zkouška odolnosti proti rychlým přechodovým jevům/skupinám impulsů.
 
60255-22-5
(2002)
60255-22-5
(2002)
Electrical relays -- Part 22-5: Electrical disturbance tests for measuring relays and protection equipment - Surge immunity test. 35 3522
EN ...
(03.07)
Elektrická relé - Část 22-5: Zkoušky elektrického rušení měřicích relé a ochranných zařízení - Zkouška odolnosti proti rázovému impulsu.
Z1:09.11;
60255-22-5
(2008)
60255-22-5
(2008)
Measuring relays and protection equipment -- Part 22-5: Electrical disturbance tests - Surge immunity test. 35 3522
EN ...
ed.2
(09.11)
*
Elektrická relé - Část 22-5: Zkoušky elektrického rušení měřicích relé a ochranných zařízení - Zkouška odolnosti proti rázovému impulsu.
60255-22-6
(2001)
60255-22-6
(2001)
Electrical relays -- Part 22-6: Electrical disturbance tests for measuring relays and protection equipment - Immunity to conducted disturbances induced by radio frequency fields. 35 3522
EN ...
(05.02)
Elektrická relé - Část 22-6: Odolnost proti rušením šířeným vedením indukovaným vysokofrekvenčními poli.
60255-22-7
(2003)
60255-22-7
(2003)
Electrical relays -- Part 22-7: Electrical disturbance tests for measuring relays and protection equipment - Power frequency immunity tests. 35 3522
EN...
(03.07)
Elektrická relé - Část 22-7: Zkoušky elektrického rušení měřicích relé a ochranných zařízení - Zkouška odolnosti proti síťovým kmitočtům.
60255-25
(2000)
60255-25
(2000)
Electrical relays -- Part 25: Electromagnetic emission tests for measuring relays and protection equipment. 35 3525
EN...
(06.01)
Elektrická relé - Část 25: Zkoušky elektromagnetických emisí měřicích relé a ochranných zařízení.
60255-26 H
(2013)
60255-26
(2013)
Measuring relays and protection equipment - Part 26: Electromagnetic compatibility requirements.
 
35 3526
EN ...H
ed.3
(03.14)
Měřicí relé a ochranná zařízení - Část 26: Požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu.
60364-4-443
HD
(2006)
60364-4-44
Ed.1.2
(2006)
Electrical installations of buildings - Part 4-44: Protection for safety - Protection against voltage disturbances and electromagnetic disturbances - Clause 443: Protection against overvoltages of atmospheric origin or due to switching. 33 2000-4-443
Ed.2
(02.07)
Elektrické instalace budov - Část 4-44: Bezpečnost - Ochrana před rušivým napětím a elektromagnetickým rušením - Kapitola 443: Ochrana proti atmosférickým nebo spínacím přepětím.
60364-4-444
HD
(2010)
60364-4-444
(2007)
Low-voltage electrical installations - Part 4-444: Protection for safety - Protection against voltage disturbances and electromagnetic disturbances 33 2000-4-444
(04.11)
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-444: Bezpečnost - Ochrana před napěťovým a elektromagnetickým rušením.
60364-5-534
HD
(2008)
60364-5-53
(2002)
Low-voltage electrical installations - Part 5-53: Selection and erection of electrical equipment - Isolation, switching and control - Clause 534: Devices for protection against overvoltages. 33 2000-5-534
(05.09)
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-53: Výběr a stavba elektrických zařízení - Odpojování, spínání a řízení - Oddíl 534: Přepěťová ochranná zařízení.
60384-14
(2005)
60384-14
(2005)
Fixed capacitors for use in electronic equipment - Part 14: Sectional specification - Fixed capacitors for electromagnetic interference suppression and connection to the supply mains. 35 8291
EN ...
(04.06)*
Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 14: Dílčí specifikace - Neproměnné kondenzátory pro elektromagnetické odrušení a pro připojení k napájecí síti.
60384-14
(2013)
60384-14
(2013)
Fixed capacitors for use in electronic equipment - Part 14: Sectional specification - Fixed capacitors for electromagnetic interference suppression and connection to the supply mains.
dow:07.16;
35 8291
EN ...
ed.2
(03.14)*
Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 14: Dílčí specifikace - Neproměnné kondenzátory pro elektromagnetické odrušení a pro připojení k napájecí síti.
Opr.1*:10.16;
60384-14-1
(2005)
60384-14-1
(2005)
Part 14-1: Blank detail specification - Fixed capacitors for electromagnetic interference suppression and connection to the supply mains. Assessment level D. 35 8291
EN ...
(04.06)*
Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 14-1: Vzorová předmětová specifikace - Neproměnné kondenzátory pro elektromagnetické odrušení a pro připojení k napájecí síti. Úroveň hodnocení D.
60384-14-2
(2004)
60384-14-2
(2004)
Part 14-2: Blank detail specification - Fixed capacitors for electromagnetic interference suppression and connection to the supply mains - Safety tests only. 35 8291
EN...
(08.05)*
Část 14-2: Vzorová předmětová specifikace - Neproměnné kondenzátory pro elektromagnetické odrušení a pro připojení k napájecí síti - Pouze bezpečnostní zkoušky.
60384-14-2
(2016)
60384-14-2
(2016)
Part 14-2: Blank detail specification - Fixed capacitors for electromagnetic interference suppression and connection to the supply mains - Safety tests only.
dow:05.19;
   
60384-14-3
(2004)
60384-14-3
(2004)
Assessment level DZ. 35 8291
EN...
(08.05)*
Část 14-3: Vzorová předmětová specifikace - Neproměnné kondenzátory pro elektromagnetické odrušení a pro připojení k napájecí síti - Úroveň hodnocení DZ.
60437
(1997)
60437
(1997)
Radio interference test on high-voltage insulators. 34 8030
EN...
(07.99)
Zkouška radiového rušení na izolátorech vysokého napětí.
60601-1-1
(1993)
60601-1-1
(1992)
Medical electrical equipment. Part 1: General requirements for safety. Section 1: Collateral standard: Safety requirements for medical electrical systems. 36 4800
EN ...
(02.96)
Zdravotnické elektrické přístroje. Část 1: Všeobecné požadavky na bezpečnost. 1. skupinová norma: Požadavky na bezpečnost zdravotnických elektrických systémů.
A1:7.97
60601-1-2
(2001)
60601-1-2
(2001)
Medical electrical equipment. Part 1-2: General requirements for safety. Collateral standard. EMC - Requirements and tests.
A1:2006;
36 4800
EN...
(01.03)
Skupinová norma: Elektromagnetická kompatibilita - Požadavky a zkoušky.
A1:12.06; Z1:02.08;
60601-1-2
(2007)
60601-1-2
(2007)
Medical electrical equipment -- Part 1-2: General requirements for basic safety and essential performance - Collateral standard: Electromagnetic compatibility - Requirements and tests. 36 4801
EN...
Ed.2
(02.08)
Zdravotnické elektrické přístroje. Část 1-2: Všeobecné požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost - Skupinová norma: Elektromagnetická kompatibilita - Požadavky a zkoušky.
60601-1-2
(2015)
60601-1-2
(2014)
Medical electrical equipment -- Part 1-2: General requirements for basic safety and essential performance - Collateral standard: Electromagnetic disturbances - Requirements and tests.
dow:1.19;
   
60601-1-3
(1994)
60601-1-3
(1994)
Section 3. Collateral standard: General requirements for radiation protection in diagnostic X-ray equipment. 36 4800
EN ...
(04.97)
3. skupinová norma: Všeobecné požadavky na ochranu před zářením u diagnostických rentgenových zařízení.
60669-2-1 H
(2004)
60669-2-1
(2002)
Switches for household and similar fixed-electrical installations. Part 2-1: Particular requirements. Electronic switches.
A1H:2009; A12H:2010; 
35 4106
EN ...H
ed.3
(06.05)
Spinače pro domovní a podobné pevné elektrické instalace. Část 2-1: Zvláštní požadavky. Elektronické spínače.
O1:6.08; A1:4.10; A12:3.11;
60669-2-2
(1997)
60669-2-2
(1996)
Section 2: Electromagnetic remote-control switches (RCS). 35 4106
EN ...
(09.98)
Oddíl 2: Spínače s elektromagnetickým ovládáním (RCS).
A1:9.99
60669-2-3 
(1997)
60669-2-3
(1997)

Part 2-3: Particular requirements - Time-delay switches (TDS).

35 4106
EN ...
(11.98)
Část 2-3: Zvláštní požadavky - Spínače s časovým zpožděním (TDS).
  IEC/TR 60725
(2012)
Consideration of reference impedances and public supply network impedances for use in determining the disturbance characteristics of electrical equipment having a rated current ≤ 75 A per phase. 33 3444
IEC ...
(7.94)
Vztažné impedance pro užití při určování rušivých charakteristik domácích spotřebičů a podobných elektrických zařízení.
60730-1 H
(2011)
60730-1
(2010)
Automatic electrical controls for household and similar use. Part 1: General requirements.
 
36 1960
EN... H
ed.3
(11.12)
Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely. Část 1: Obecné požadavky.
60730-2-5 H
(2002)
60730-2-5
(2000)
Part 2-5: Particular requirements for automatic electrical burner control systems.
A1H:2004; A11H:2005; A2H:2010;
36 1960
EN... H
ed.2
(12.02)
Část 2-5: Zvláštní požadavky na elektrické automatiky hořáků.
A1:7.05; A11:12.05; A2:2.11; 
60730-2-6 H
(2008)
60730-2-6
(2007)
Part 2-6: Particular requirements for automatic electrical pressure sensing controls including mechanical requirements. 36 1960
EN ...H
ed.2
(06.09)
Část 2-6: Zvláštní požadavky na automatická elektrická řídicí zařízení na snímání tlaku včetně mechanických požadavků.
60730-2-7 H
(2010)
60730-2-7
(2008)
Part 2-7: Particular requirements for timers and time switches.
 
36 1950
EN ...H
ed.2
(09.11)
Část 2: Zvláštní požadavky na časová relé a časové spínače.
 
60730-2-8 H
(2002)
60730-2-8
(2000)
Part 2-8: Particular requirements for electrically operated water valves, including mechanical requirements.
A1H:2003
36 1960
EN...H
ed.2
(12.02)
Část 2-8: Zvláštní požadavky na elektricky ovládané vodní ventily včetně mechanických požadavků.
A1:7.04
60730-2-9 H
(2010)
60730-2-9
(2008)
Part 2-9: Particular requirements for temperature sensing controls.
 
36 1960
EN ... H
ed.3
10.11
Část 2-9: Zvláštní požadavky na řídicí zařízení pro snímání teploty.
60730-2-14 H
(1997)
60730-2-14
(1995)
Part 2-14: Particular requirements for electric actuators.
A1H:2001; A2H:2008; A11H:2005;
36 1960
EN ...H
(02.99)
Část 2: Zvláštní požadavky na elektrické ovladače.
A1:4.02; A11:10.05; A2:7.09; 
60730-2-15 H
(2010)
60730-2-15
(2008)
Part 2-15: Particular requirements for automatic electrical air flow, water flow and water level sensing controls.
 
36 1960
EN...H
ed.2
(
02.11)
Část 2-15: Zvláštní požadavky na automatická elektrická řídicí zařízení pro snímání proudění vzduchu, proudění vody a hladiny vody.
60870-2-1 H
(1996
)
870-2-1
(1995)
Telecontrol equipment and systems. Part 2: Operating conditions. Section 1: Power supply and EMC. 33 4620
EN ...H
(03.98)
Systémy a zařízení pro dálkové ovládání. Část 2: Provozní podmínky. Oddíl 1: Napájení a EMC.
60938-1
(1999)
60938-1
(1999)
Fixed inductors for electromagnetic interference suppression. Part 1: Generic specification.
A1:2007;
35 8270
EN ...
(03.01)
Neproměnné tlumivky pro elektromagnetické odrušení. Část 1: Kmenová specifikace.
A1:01.08;
60938-2
(1999)
60938-2
(1999)
Fixed inductors for electromagnetic interference suppression. Part 2: Sectional specification.
A1:2007;
35 8270
EN ...
(10.00)*
Neproměnné tlumivky pro elektromagnetické odrušení. Část 2: Dílčí specifikace.
A1:01.08;
60938-2-1
(1999)
60938-2-1
(1999)
Fixed inductors for electromagnetic interference suppression. Part 2-1: Blank detail specification - Inductors for which safety tests are required. Assessment level D. 35 8270
EN ...
(10.00)*
Neproměnné tlumivky pro elektromagnetické odrušení. Část 2-1: Vzorová předmětová specifikace - Tlumivky, pro které jsou požadovány bezpečnostní zkoušky - Úroveň hodnocení D.
60938-2-2
(1999)
60938-2-2
(1999)
Part 2-2: Blank detail specification - Inductors for which safety tests are required (only). 35 8270
EN ...
(10.00)*
Část 2-2: Vzorová předmětová specifikace - Tlumivky, pro které jsou požadovány bezpečnostní zkoušky (pouze bezpečnostní zkoušky).
60939-1
(2010)
60939-1
(2010)
Passive filter units for electromagnetic interference suppression - Part 1: Generic specification.
 
35 8281
EN ...
ed.2
(07.11)
 Pasivní filtry pro elektromagnetické odrušení - Část 1: Kmenová specifikace.
 
60939-2
(2005)
60939-2
(2005)
Part 2: Sectional specification - Passive filter units for which safety tests are appropriate - Test methods and general requirements.
Corr.1:11.05
35 8281
EN ...
(11.05)*
 
Pasivní filtry pro elektromagnetické odrušení - Část 2: Dílčí specifikace - Pasivní filtry, pro které jsou vhodné bezpečnostní zkoušky - Zkušební metody a všeobecné požadavky.
Opr.1:06.08*;
 
60939-2-1
(2004)
60939-2-1
(2004)
Complete filter units for radio interference suppression. Part 2-1: Blank detail specification: Passive filter units for electromagnetic interference suppression - Filters for which safety tests are required (Assessment level D / DZ). 35 8281
EN...
(08.05)*
Část 2-1: Vzorová předmětová specifikace - Pasivní filtry pro elektromagnetické odrušení - Filtry, pro které jsou požadovány bezpečnostní zkoušky (úroveň hodnocení D/DZ).
60939-2-2
(2004)
60939-2-2
(2004)
Part 2-2: Blank detail specification: Passive filter units for electromagnetic interference suppression - Filters for which safety tests are required (Safety tests only). 35 8281
EN...
(08.05)*
Část 2-2: Vzorová předmětová specifikace - Pasivní filtry pro elektromagnetické odrušení - Filtry, pro které jsou požadovány bezpečnostní zkoušky (pouze bezpečnostní zkoušky).
60939-3
(2015)
60939-3
(2015)
Part 3: Passive filter units for which safety tests are appropriate
dow:09.18;
AC:2016; .
35 8281
EN...
(05.16)*
Část 3: Norma pro pasivní filtry, pro které jsou vhodné bezpečnostní zkoušky.
Opr.1*:10.16;
  940
(1988)
Guidance information on the application of capacitors, inductors and complete filter units for radio interference suppresion. 35 8281
IEC ...
(07.94)
Používání kondenzátorů, rezistorů, tlumivek a úplných filtrů pro potlačení vysokofrekvenčního rušení.
Opr.1:06.08;
60945 H
(2002)
60945
(2002)
Maritime navigation and radiocommunication equipment and systems. General requirements - Methods of testing and required test results. 36 7821
EN... H
(07.03)
Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy. Všeobecné požadavky. Metody zkoušení a požadované výsledky zkoušek.
O1:11.08;
60947-1 H
(2007)
60947-1
(2007)
Low voltage switchgear and controlgear. Part 1: General rules.
A1H:2011;A2H:2013; 
 
35 4101
EN ...H
ed.4
(03.08)
Spínací a řídicí přístroje nn. Část 1: Všeobecná ustanovení.
A1H:9.11;
60947-2 H  
(2006)
60947-2
(2006)
Part 2: Circuit-breakers.
A1H:2009; A2H:2013;
35 4101
EN ...H
ed.3
(04.07)
Část 2: Jističe.
O1:8.07; A1H:4.10;A2H:12.13;
60947-3 H
(2009)
60947-3
(2008)
Part 3: Switches, disconnectors, switch-disconnectors and fuse-combination units.
A1H:2012; A2H:2015;
35 4101
EN ...H
ed. 3
(02.10)
Část 3: Spínače, odpojovače, odpínače a pojistkové kombinace.
A1H:12.12;
 
60947-4-1 H
(2010)
60947-4-1
(2009)
Part 4-1: Contactors and motor-starters. Electromechanical contactors and motor-starters.
A1H:2012;
 
35 4101
EN ...H
ed.3
(12.10)
Část 4-1: Stykače a spouštěče motorů. Elektromechanické stykače a spouštěče motorů.
A1H:5.13;
60947-4-2 H
(2012)
60947-4-2
(2011)
Part 4-2: Contactors and motor-starters.  A.C. semiconductor motor controllers and starters.
 
35 4101
EN ...H
ed.3
(12.12)
Část 4-2: Stykače a spouštěče motorů. Polovodičové regulátory a spouštěče motorů na střídavý proud.
 
60947-4-3 H
(2000)
60947-4-3
(2014)
Part 4-3: Contactors and motor-starters. AC semiconductor controllers and contactors for non-motor loads.
A1H:2006; A2H:2011; 
35 4101
EN ...H
(03.01)
Část 4-3: Stykače a spouštěče motorů. Polovodičové regulátory a stykače na střídavý proud pro nemotorické zátěže.
A1H:08.07; A2H:02.12; Z1:03.15;
60947-4-3 H
(2014)
60947-4-3
(2014)
Part 4-3: Contactors and motor-starters. AC semiconductor controllers and contactors for non-motor loads.
dow:06.17;
35 4101
EN ...H
(03.15)
Část 4-3: Stykače a spouštěče motorů. Polovodičové regulátory a stykače na střídavý proud pro nemotorické zátěže.
 
60947-5-1 H
(2004)
60947-5-1
(2003)
Part 5-1: Control circuit devices and switching elements.  Electromechanical control circuit devices.
A1H:2009; 
35 4101
EN ...H
ed.2
(02.05)
Část 5-1: Přístroje a spínací prvky řídicích obvodů.  Elektromechanické přístroje řídicích obvodů.
O1:12.05; A1:2.10;
 
60947-5-2 H
(2007)
60947-5-2
(2007)
Part 5-2: Control circuit devices and switching elements. Proximity switches.
A1H:2012;
35 4101
EN ...H
ed.3
(07.08)
Část 5-2: Přístroje a spínací prvky řídicích obvodů. Bezdotykové spínače.
A1H:8.13;
60947-5-3 H
(1999)
60947-5-3
(1999)
Part 5-3: Control circuit devices and switching elements. Requirements for proximity devices with defined behaviour under fault conditions (PDF).
A1H:2005
35 4101
EN ...H
(07.00)
Část 5-3: Přístroje a spínací prvky řídicích obvodů. Požadavky na bezdotykové přístroje s definovaným chováním v podmínkách poruch (PDF).
A1:12.05.
60947-5-6 H
(2000)
60947-5-6
(1999)
Part 5- 6: Control circuit devices and switching elements. DC interface for proximity sensors and switching amplifiers (NAMUR). 35 4101
EN ...H
(06.01)
Část 5-6: Přístroje a spínací prvky řídicích obvodů. Stejnosměrné rozhraní pro bezdotykové snímače a spínací zesilovače (NAMUR).
60947-5-7 H
(2003)
60947-5-7
(2003)
Part 5- 7: Control circuit devices and switching elements. Requirements for proximity devices with analogue output. 35 4101
EN ... H
(06.04)
Část 5-7: Přístroje a spínací prvky řídicích obvodů - Požadavky na bezdotykové přístroje s analogovým výstupem.
60947-5-9 H
(2007)
60947-5-9
(2006)
Part 5- 9: Control circuit devices and switching elements. Flow rate switches. 35 4101
EN ...H
(06.08)
Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 5-9: Přístroje a spínací prvky řídicích obvodů - Průtokové spínače.
60947-6-1 H
(2005)
60947-6-1
(2005)
Part 6-1: Multiple function equipment. Transfer switching equipment.
A1H:2014 dow:01.17;
35 4101
EN ...H
ed. 2
(07.06)
Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 6-1: Spínače s více funkcemi - Přepínací zařízení.
A1H:2015
60947-6-2 H
(2003)
60947-6-2
(2002)
Part 6-2: Multiple function equipment. Control and protective switching devices (or equipment) (CPS).
A1H:2007;
35 4101
EN ...H
ed.2
(12.03)
Část 6-2: Spínače s více funkcemi - Řídicí a ochranné spínací přístroje (nebo zařízení) (CPS).
A1:12.07;
60947-8 H
(2003)
60947-8
(2003)
Part 8: Control units for built-in thermal protection (PTC) for rotating electrical machines.
A1H:2006; A2H:2012;
35 4101
EN... H
(04.04)
Část 8: Řídicí jednotky pro vestavné tepelné ochrany (PTC) točivých elektrických strojů.
A1H:7.07;A2H:12.12;
60974-10 H
(2007)
60974-10
(2007)
Arc welding equipment - Part 10: Electromagnetic compatibility (EMC) requirements.
 
05 2205
EN...H
ed.2
(08.08)
Zařízení pro obloukové svařování - Část 10: Požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu (EMC).
Z1:02.15;
 
60974-10 H
(2014)
60974-10
(2014)
Arc welding equipment - Part 10: Electromagnetic compatibility (EMC) requirements.
dow:03.17;
A1H:2015;
05 2205
EN...H
ed.3
(02.15)
Zařízení pro obloukové svařování - Část 10: Požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu (EMC).
 
61000-3-2 H
(2006)
61000-3-2
(2006)
Electromagnetic compatibility (EMC). Part 3-2: Limits. Limits for harmonic current emissions (equipment input current  £16 A per phase).
A1H:2009; A2H:2009;
33 3432
EN ...H
ed.3
(11.06)
Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Část 3-2: Meze. Meze pro emise harmonického proudu (zařízení se vstupním fázovým proudem £16 A).
A1H:03.10; A2H:03.10; Z1:03.15;
 
61000-3-2 H
(2014)
61000-3-2
(2014)
Electromagnetic compatibility (EMC). Part 3-2: Limits. Limits for harmonic current emissions (equipment input current  £16 A per phase).
dow:06.17;
33 3432
EN ...H
ed.4
(03.15)
Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Část 3-2: Meze. Meze pro emise harmonického proudu (zařízení se vstupním fázovým proudem £16 A).
 
61000-3-3 H
Ed.3
(2013)
61000-3-3
Ed.3
(2013)
Part 3-3: Limits. Limitation of voltage changes, voltage fluctuations and flicker fin pubic low-voltage supply systems, for equipment with rated current <= 16 A per phase and not subject to conditional connection.
 
33 3432 
EN ... H
ed.3
(02.14)
Část 3-3: Meze - Omezování změn napětí, kolísání napětí a flikru v rozvodných sítích nízkého napětí pro zařízení se jmenovitým fázovým proudem £ 16 A, které není předmětem podmíněného připojení.
61000-3-11 H
(2000)
61000-3-11
(2000)
Part 3-11: Limits. Limitation of voltage changes, voltage fluctuations and flicker in public low-voltage supply systems. Equipment with rated current <= 75 A and subject to conditional connection. 33 3432
EN ...H
(09.01)
Část 3-11: Meze. Omezování změn napětí, kolísání napětí a flikru v rozvodných sítích nízkého napětí. Zařízení se jmenovitým proudem <= 75 A, které je předmětem podmíněného připojení.
61000-3-12 H
(2011)
61000-3-12
(2011)
Part 3-12: Limits. Limits for harmonic currents produced by equipment connected to public low-voltage systems with input current > 16 A and <= 75 A per phase. 33 3432
EN ... H
(04.12)
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 3-12: Meze - Meze harmonických proudu způsobených zařízením se vstupním fázovým proudem > 16 A a <= 75 A připojeným k veřejným sítím nízkého napětí.
61008-1 H
(2004)
61008-1
(2003)
Electrical assesories - Residual current operated circuit-breakers without integral overcurrent protection for household and similar uses (RCCB's). Part 1: General rules.
A11H:2007; A12H:2009; A13H:20
12
35 4181
EN... H
ed.2
(04.05)
Proudové chrániče bez vestavěné nadproudové ochrany pro domovní a podobné použití (RCCB) - Část 1: Všeobecná pravidla.
A11H:06.08; A12H:
11.09; A13H:01.13; Z1:06.13;
61008-1 H
(2012)
61008-1
(2010)
Electrical assesories - Residual current operated circuit-breakers without integral overcurrent protection for household and similar uses (RCCB's). Part 1: General rules.
dow:06.17;

A1H:2014; A2H:2013;
35 4181
EN... H
ed.3
(06.13)
Proudové chrániče bez vestavěné nadproudové ochrany pro domovní a podobné použití (RCCB) - Část 1: Všeobecná pravidla.
A1H:07.15; A2H:08.15; A11:06.16;
 
61009-1 H
(20
04)
61009-1
(2002)
Electrical assesories - Residual current operated circuit-breakers with integral overcurrent protection for household and similar uses (RCBO's). Part 1: General rules.
A11H:2008; A12H:2009; A13H:2009; A14H:2012;
35 4182
EN... H
ed.2
(04.05)
Proudové chrániče s vestavěnou nadproudovou ochranou pro domovní a podobné použití (RCBO) - Část 1: Všeobecná pravidla.
A11H:11.08; A12H:11.09; A13H:11.09; A14H:01.13; Opr.1:07.07; Z1:06.13;
 
61009-1 H
(2012)
61009-1
(2010)
Electrical assesories - Residual current operated circuit-breakers with integral overcurrent protection for household and similar uses (RCBO's). Part 1: General rules.
dow:06.17;
A1H:2012; A2H:2013;
35 4182
EN... H
ed.3
(06.13)
Proudové chrániče s vestavěnou nadproudovou ochranou pro domovní a podobné použití (RCBO) - Část 1: Všeobecná pravidla.
A1H:07.15; A2H:08.15; A11:06.16;
61131-2 H
(2007)
61131-2
(2007)
Programmable controllers. Part 2: Equipment requirements and tests.
 
18 7050
EN ... H
ed.2
(05.08)
Programovatelné řídicí jednotky. Část 2: Požadavky na zařízení a zkoušky.
61204-3 H
(2000)
61204-3
(2000)
Low voltage power supplies, d.c. output. Part 3: Electromagnetic compatibility (EMC). 35 1536
EN ...H
(08.01)
Napájecí zařízení nízkého napětí se stejnosměrným výstupem. Část 3: Elektromagnetická kompatibilita (EMC).
61204-6
(2001)
61204-6
(2000)
Part 6: Requirements for low-voltage power supplies of assessed performance. 35 1536
EN ...
pr *
Část 6: Požadavky na napájecí zdroje nízkého napětí stanovené funkce.
61326-1 H
(2013)
61326-1
(2012)
Electrical equipment for measurement, control and laboratory use - EMC requirements.Part 1: General requirements.
 
35 6509
EN...H
ed.2
(06.13
)
Elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Požadavky na EMC - Část 1: Obecné požadavky.
Opr.1:07.16;
 
61326-2-1 H
(2013)
61326-2-1
(2012)
Part 2-1: Particular requirements - Test configurations, operational conditions and performance criteria for sensitive test and measurement equipment for EMC unprotected applications. 35 6509
EN...H
(07.13
)
Část 2-1: Konkrétní požadavky - Zkušební konfigurace, provozní podmínky a funkční kritéria citlivých zkušebních a měřicích zařízení při používání v EMC nechráněném prostředí.
61326-2-2 H
(2013)
61326-2-2
(2012)
Part 2-2: Particular requirements - Test configurations, operational conditions and performance criteria for portable test, measuring and monitoring equipment used in low-voltage distribution systems. 35 6509
ed.2
EN...H
(07.13
)
Část 2-2: Konkrétní požadavky - Zkušební konfigurace, provozní podmínky a funkční kritéria zkušebních, měřicích a dohlížecích přenosných zařízení používaných v nízkonapěťových rozvodných sítích.
Opr.1:01.16;
61326-2-3 H
(2013)
61326-2-3
(2012)
Part 2-3: Particular requirements - Test configuration, operational conditions and performance criteria for transducers with integrated or remote signal conditioning.
 
35 6508
EN ...H
ed.2
(06.13
)
Část 2-3: Konkrétní požadavky - Zkušební konfigurace, provozní podmínky a funkční kritéria pro vysílače/přijímače za podmínek integrovaného a/nebo vzdáleného signálu.
61326-2-4 H
(2013)
61326-2-4
(2012)
Part 2-4: Particular requirements - Test configurations, operational conditions and performance criteria for insulation monitoring devices according to IEC 61557-8 and for equipment for insulation fault location according to IEC 61557-9.
 
35 6508
EN ... H
ed.2
(06.13)
Část 2-4: Konkrétní požadavky - Zkušební konfigurace, provozní podmínky a funkční kritéria pro zařízení pro sledování izolace podle IEC 61557-8 a zařízení k lokalizaci místa poruchy izolace podle IEC 61557-9.
61326-2-5 H
(2013)
61326-2-5
(2012)
Part 2-5: Particular requirements - Test configurations, operational conditions and performance criteria for devices with field bus interfaces according to IEC 61784-1.
 
35 6508
ed.2
EN ...H
(07.13)
Část 2-5: Konkrétní požadavky - Zkušební konfigurace, provozní podmínky a funkční kritéria pro zařízení sběrnice s rozhraním v souladu s IEC 61784-1, CP 3/2.
61326-2-6
(2006)
61326-2-6
(2005)
Part 2-6: Particular requirements - In vitro diagnostic (IVD) medical equipment. 35 6509
EN...
(12.06)
Část 2-6: Konkrétní požadavky - Lékařská zařízení pro diagnostiku in vitro (IVD).
61326-2-6
(2013)
61326-2-6
(2012)
Part 2-6: Particular requirements - In vitro diagnostic (IVD) medical equipment.
dow:02.16;
35 6509
EN...
(07.13
)
Část 2-6: Konkrétní požadavky - Lékařská zařízení pro diagnostiku in vitro (IVD).
61326-3-1
(2008)
61326-3-1
(2008)
Part 3-1: Immunity requirements for safety-related systems and for equipment intended to perform safety-related functions (functional safety) - General industrial applications. 35 6508
EN...
(04.09)*
Část 3-1: Požadavky na odolnost zařízení zajišťujících nebo určených k zajištění bezpečnosti příbuzných funkcí (funkční bezpečnost) - Všeobecné průmyslové aplikace.
61326-3-2
(2008)
61326-3-2
(2008)
Part 3-2: Immunity requirements for safety-related systems and for equipment intended to perform safety-related functions (functional safety) -  Industrial applications with specified EM environments. 35 6508
EN...
(04.09)*
Část 3-2: Požadavky na odolnost zařízení zajišťujících nebo určených k zajištění bezpečnosti příbuzných funkcí (funkční bezpečnost) - Průmyslové aplikace se specifikovaným EM prostředím.
61439-1 H
(2011)
61439-1
(2011)
Low-voltage switchgear and controlgear assemblies - Part 1: General rules.
 
35 7107
EN ...H
ed.2
(5.12)
Rozváděče nízkého napětí - Část 1: Všeobecná ustanovení.
61439-2 H
(2011)
61439-2
(2011)
Low-voltage switchgear and controlgear assemblies - Part 2: Power switchgear and controlgear assemblies.
 
35 7107
EN ...H
ed.2
(5.12)
Rozváděče nízkého napětí - Část 2: Výkonové rozváděče.
 
61439-3 H
(2012)
61439-3
(2012)
Part 3: Distribution boards intended to be operated by ordinary persons (DBO). 35 7107
EN ...H
(10.12)
Část 3: Rozvodnice určené k provozování laiky (DBO).
61439-4 H
(2013)
61439-4
(2012)
Part 4: Particular requirements for assemblies for construction sites (ACS) 35 7107
EN ...H
(08.13)
Část 4: Zvláštní požadavky pro staveništní rozváděče (ACS).
61439-5 H
(2011)
61439-5
(2010)
Part 5: Assemblies for power distribution in public networks. 35 7107
EN...H
(09.11)
Část 5: Rozváděče pro veřejné distribuční sítě.
Z1:09.15;
 
61439-5 H
(2015)
61439-5
(2014)
Part 5: Assemblies for power distribution in public networks.
dow:09.17;
35 7107
EN...H
ed.2
(09.15)
Část 5: Rozváděče pro veřejné distribuční sítě.
 
61439-6 H
(2012)
61439-5
(2012)
Part 6: Busbar trunking systems (busways). 35 7107
EN...H
(02.13)
Část 6: Přípojnicové rozvody.
61543 H
(1995)
61543
(1995)
Residual current-operated protective devices (RCDs) for household and similar use. EMC.
Cor:1997; A11H:2003; A12H:2005 ; A2H:2006
35 4183
EN ...H
(06.97)
Proudové chrániče (RCD) pro domovní a podobné použití. Elektromagnetická kompatibilita.
O1:1.03; A11:2.04; O2H:4.05; A12:3.06; A2:9.06;
61547 H
(2009
)
61547
(2009)
Equipment for general lightning purposes - EMC immunity requirements.
 
36 0090
EN ...H
ed.2
(03.10)
Zařízení pro všeobecné osvětlovací účely -  EMC požadavky odolnosti.
O1+O2:7.10;
 
61557-12 H
(2008
)
615557-12
(2007)
Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 V a.c. and 1 500 V d.c. - Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures - Part 12: Performance measuring and monitoring devices (PMD). 35 6230
EN ... H
(03.09)
Elektrická bezpečnost v nízkonapěťových rozvodných sítích se střídavým napětím do 1 000 V a se stejnosměrným napětím do 1 500 V - Zařízení ke zkoušení, měření nebo sledování činnosti prostředků ochrany - Část 12: Zařízení pro měření a monitorování elektrických parametrů.
  61643-1
(2002)
Surge protective devices connected to low-voltage power distribution systems. Part 1: Performance requirements and testing methods.    
  61643-1
Ed.2
pr
Surge protective devices connected to low-voltage power distribution systems. Part 1: Performance requirements and testing methods.    
61587-3
(2006)
61587-3
(2006)
Mechanical structures for electronic equipment - Tests for IEC 60917 and IEC 60297 -- Part 3: Electromagnetic shielding performance tests for cabinets, racks and subracks 18 8003
EN...
(06.07)*
Mechanické konstrukce pro elektronická zařízení - Zkoušky pro IEC 60917 a IEC 60297 - Část 3: Provedení elektromagnetického stínění, zkoušky pro skříně, stojany  a vany
61643-11
(2002)
  Low-voltage surge protective devices. Part 11:
Surge protective devices connected to low-voltage power systems. Requirements and tests.
A11:2007;
34 1392
EN ...
(04.03)
Ochrany před přepětím nízkého napětí. Část 11: Přepěťová ochranná zařízení zapojená v sítích nízkého napětí - Požadavky a zkoušky.
A11:8.07;
61643-11
(2012)
61643-11
(2011)
Low-voltage surge protective devices. Part 11:
Surge protective devices connected to low-voltage power systems. Requirements and test methods.
34 1392
EN ...
Ed.2
(06.13)
Ochrany před přepětím nízkého napětí. Část 11: Ochrany před přepětím zapojené v sítích nízkého napětí - Požadavky a zkušební metody.
 
61643-12
(2006)
61643-12
(2002)
Part 12: Surge protective devices connected to low-voltage power distribution systems - Selection and application principles.    
61643-12
(2009)
61643-12
(2008)
Part 12: Surge protective devices connected to low-voltage power distribution systems - Selection and application principles.    
61643-21
(2001)
61643-21
(2000)
Part 21: Surge protective devices connected to telecommunications and signalling networks - Performance requirements and testing methods.
A1:2009;
34 1392
EN ...
(04.02)
Ochrany před přepětím nízkého napětí. Část 21: Ochrany před přepětím zapojené v telekomunikačních a signalizačních sítích. Požadavky na funkci a zkušební metody.
61643-22
(2006)
61643-22
(2004)
Part 22: Surge protective devices connected to telecommunications and signalling networks - Selection and application principles.    
61643-311
(2001)
61643-311
(2001)
Components for low-voltage surge protective devices. Part 311: Specification for gas discharge tubes (GDT). 34 1392
EN...
(12.02)
Součástky nízkonapěťových zařízení pro ochranu před přepětím. Část 311: Specifikace pro plynové výbojky (GDT).
61643-311
(2013)
61643-311
(2013)
Components for low-voltage surge protective devices. Part 311: Performance requirements and test circuits for gas discharge tubes (GDT).
dow:05.16
34 1392
EN...
ed.2
(02.14)
Součástky nízkonapěťových zařízení pro ochranu před přepětím. Část 311: Výkonostní požadavky a zkušební obvody pro plynové bleskojistky (GDT).
61643-312
(2013)
61643-312
(2013)
Components for low-voltage surge protective devices. Part 311: Selection and application principles for gas discharge tubes.
dow:05.16
34 1392
EN...
(02.14)
Součástky nízkonapěťových zařízení pro ochranu před přepětím. Část 312: Výběr a aplikace plynových bleskojistek.
61643-321
(2002)
61643-321
(2001)
Part 321: Specification for avalanche breakdown diode (ABD). 34 1392
EN...
(12.02)
Část 321: Specifikace pro lavinové průrazné diody (ABD).
61643-331
(2003)
61643-331
(2003)
Part 331: Specification for metal oxide varistors (MOV). 341392
EN...
(04.05)
Část 331: Specifikace varistorů z oxidů kovů (MOV).
61643-341
(2001)
61643-341
(2001)
Part 341: Specification for thyristor surge suppressors (TSS). 34 1392
(12.02)
Část 341: Specifikace pro tyristorové přepěťové supresory (TSS).
61800-3 H
(2004)
61800-3
(2004)
Adjustable speed electrical power drive systems. Part 3: EMC requirements and specific test methods.
A1H: 2012;
35 1720
EN ... H
ed.2
(06.05)
Systémy elektrických výkonových pohonů s nastavitelnou rychlostí. Část 3: Požadavky EMC a specifické zkušební metody.
A1H:8.12;
61812-1 H
(2011)
61812-1
(2011)
Time relays for industrial and residential use. Part 1: Requirements and tests.
 
35 3411
EN ...H
(3.12)
Časové relé pro průmyslové a domovní užití. Část 1: Požadavky a zkoušky..
61867
pr
  Electrical accessories for household and similar uses. Electromagnetic compatibility (EMC).    
  61917
(1998)
Cables, cable assemblies and connectors - Introduction to electrical (EMC) screening measurements.    
61967-1
(2002)
61967-1
(2002)
Integrated circuits. Measurement of electromagnetic emissions, 150 kHz - 1GHz. Part 1: General conditions and definitions.
A1:2006;
35 8798
EN...
(01.03)*
Integrované obvody - Měření elektromagnetických emisí, 150 kHz až 1 GHz - Část 1: Všeobecné podmínky a definice.
61967-2
(2005)
61967-2
(2005)
Part 2: Measurement of radiated emissions - TEM-cell and wideband TEM cell method.
A1:2008
35 8798
EN ...
(04.06)*
Část 2: Měření vyzařovaných emisí - Metoda dutiny TEM.
  61967-3
pr
Part 3: Measurement of radiated emissions, surface scan method.    
61967-4
(2002)
61967-4
(2002)
Part 4: Measurement of conducted emissions, 1 ohm/150 ohm direct coupling method.
A1:2006
35 8798
EN ...
(01.03)*
Část 4: Měření emisí šířených vedením. Metoda s přímou vazbou 1 Ohm/150 Ohm.
A1:10.06*;
61967-5
(2003)
61967-5
(2003)
Part 5: Measurement of conducted emissions - Workbench Faraday Cage method. 35 8798
EN...
pr
Část 5: Měření emisí šířené vedením - Metoda pracovního stolu s Faradayovou klecí.
61967-6
(2002)
61967-6
(2002)
Part 6: Measurement of conducted emission, magnetic probe method. 35 8798
EN ...
(05.03)*
Část 6: Měření emisí šířených vedením. Metoda s magnetickou sondou.
62020 H
(1998)
62020
(1998)
Electrical accessories - Residual current monitors for household and similar uses (RCMs).
A1H:2005;
35 4184
EN... H
(07.00)
Elektrická příslušenství - Přístroje pro monitorování reziduálního proudu pro domovní a podobné použití (RCM).
A1:12.05;
62026-1 H
(2007)
62026-1
(2007)
Low-voltage switchgear and controlgear - Controller-device interfaces (CDIs) - Part 1: General rules. 35 4105
EN ... H
(06.08)
Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Rozhraní řadič - zařízení (CDI) - Část 1: Všeobecné požadavky.
62026-2 H
(2013)
62026-2
(2008)
Part 2: Actuator sensor interface (AS-i). 35 4105
EN ... H
(10.13)
Část 2: Propojení čidel ovládačů (AS-i).
62026-3 H
(2009)
62026-3
(2008)
 Part 3: DeviceNet. 18 3060
EN ...
(01.10)
Část 3: DeviceNet.
62026-7 H
(2013)
62026-7
(2010)
Part 7: CompoNet. 18 3060
EN ... H
(10.13)
Část 7: CompoNet.
62040-1
(2008)
62040-1
(2008)
Uninterruptible power systems (UPS). Part 1: General and safety requirements for UPS.
A1:2013;
36 9066
EN ...
(05.09)
Zdroje nepřerušovaného napájení (UPS) - Část 1: Všeobecné a bezpečnostní požadavky pro UPS.
62040-2 H
(2006)
62040-2
Ed. 2
(2005)
Uninterruptible power systems (UPS). Part 2: Electromagnetic compatibility (EMC) requirements.
 
36 9066
EN ...H
(08.06)
Zdroje nepřerušovaného napájení (UPS) - Část 2: Požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu (EMC).
O1:4.07;
 
62040-3
(2011)
62040-3
(2011)
Part 3: Method of specifying the performance and test requirements
 
36 9066
EN ...
ed.2
(12.11)*
Zdroje nepřerušovaného napájení (UPS) - Část 3: Metoda stanovení požadavků na funkci a zkoušení.
62040-4
(2013)
62040-4
(2013)
Part 4: Environmental aspects . Requirements and reporting.
dow:06.16;
   
62041
(2010)
62041
(2010)
Safety of transformers, reactors, power supply units and combinations thereof - EMC requirements.
 
35 1331
EN...
ed.2
(06.11)
Bezpečnost transformátorů, tlumivek, napájecích zdrojů a jejich kombinací - Požadavky na EMC.
62052-11 H
(2003)
62052-11
(2003)
Electricity metering equipment (AC) - General requirements, tests and test conditions - Part 11: Metering equipment. 35 6134
EN...H
(12.03)
Vybavení pro měření elektrické energie (AC) - Všeobecné požadavky, zkoušky a zkušební podmínky - Část 11: Elektroměry.
O1:10.05;
62052-21 H
(2004)
62052-21
(2004)
Electricity metering equipment (AC) - General requirements, tests and test conditions - Part 21: Tariff and load control equipment 35 6134
EN ... H
(05.05)
Část 21: Zařízení pro ovládání tarifu a zátěže.
62053-11 H
(2003)
62053-11 
(2003)
Electricity metering equipment (a.c.) - Particular requirments - Part 11: Electromechanical meters for active energy (classes 0,5, 1 and 2). 35 6132
EN...H
(12.03)
Vybavení pro měření elektrické energie (AC) - Zvláštní požadavky - Část 11: Činné elektromechanické elektroměry (třídy 0,5, 1 a 2).
62053-21 H
(2003)
62053-21 
(2003)
Part 21: Static meters for active energy (classes 1 and 2).
 
35 6132
EN...H
(12.03)
Část 21: Střídavé statické činné elektroměry (třídy 1 a 2).
62053-22 H
(2003)
62053-22 
(2003)
Part 22: Static meters for active energy (classes 0.2 S and 0.5 S).
 
35 6132
EN...H
(12.03)
Část 22: Střídavé statické činné elektroměry (třídy 0,2S a 0,5S).
62053-23 H
(2003)
62053-23 
(2003)
Part 23: Static meters for reactive energy (classes 2 and 3).
 
35 6132
EN...H
(12.03)
Část 23: Statické elektroměry pro jalovou energii (třídy 2 a 3).
62054-11 H
(2004)
62054-11
(2004)
Electricity metering (a.c.) - Tariff and load control - Part 11: Particular requirements for electronic ripple control receivers. 35 6121
EN ... H
(05.05)
Měření elektrické energie (AC) - Ovládání tarifu a zátěže - Část 11: Zvláštní požadavky pro přijímače hromadného dálkového ovládání.
62054-21 H
(2004)
62054-21
(2004)
Part 21: Particular requirements for time switches. 35 6121
EN ... H
(05.05)
Část 21: Zvláštní požadavky pro časové spínače.
62132-1
(2006)
62132-1
(2006)
Integrated circuits - Measurements of electromagnetic immunity, 150 kHz to 1 GHz - Part 1: General conditions and definitions. 35 8798
EN...
(11.06)
Integrované obvody - Měření elektromagnetické odolnosti, 150 kHz až 1 GHz - Část 1: Všeobecné podmínky a definice.
Opr.1:05.07;
62132-1
(2016)
62132-1
(2015)
Integrated circuits - Measurements of electromagnetic immunity - Part 1: General conditions and definitions.
dow:12.18;
   
62132-2
(2011)
62132-2
(2010)
Integrated circuits - Measurements of electromagnetic immunity - Part 2: Measurement of radiated electromagnetic immunity - TEM cell and wideband TEM cell method
.
35 8798
EN...
(09.11)
*
Integrované obvody - Měření elektromagnetické odolnosti  - Část 2: Měření odolnosti proti vyzařování - Metoda dutiny TEM a širokopásmové dutiny TEM.
62132-3
(2007)
62132-3
(2007)
Part 3: Bulk Current Injection (BCI) method.
 
35 8798
EN...
(04.08)*
Část 3: Metody injekce velkého proudu (BCI)
62132-4
(2006)
62132-4
(2006)
Part 4: Direct RF power injection method. 35 8798
EN ...
(11.06)
Část 4: Metoda přímé injekce RF výkonu.
62132-5
(2006)
62132-5
(2005)
Part 5: Workbench Faraday cage method.
 
35 8798
EN ...
(09.06)
Část 5: Metoda pracovní Faradayovy klece.
62132-8
(2012)
62132-8
(2012)
Part 8: Measurement of radiated immunity - IC stripline method.    
62135-2 H
(2008)
62135-2
(2007)
Resistance welding equipment - Part 2: Electromagnetic compatibility (EMC) requirements. 05 2013 H
EN...
(11.08)
Odporová svařovací zařízení - Část 2: Požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu (EMC).
62135-2
(2015)
62135-2
(2015)
Resistance welding equipment - Part 2: Electromagnetic compatibility (EMC) requirements.
dow:04.18;
05 2013
EN...
ed.2
(12.15)
Odporová svařovací zařízení - Část 2: Požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu (EMC).
62153-4-2
(2004)
62153-4-2
(2003)
Metallic communication cables test methods - Part 4-2: Electromagnetic compatibility (EMC) - Screening and coupling attenuation - Injection clamp method. 34 7003
EN ...
(08.04)*
Zkušební metody metalických komunikačních kabelů - Část 4-2: Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Útlum stínění a stykový útlum - Metoda injekčních svorek.
62153-4-5
pr
62153-4-5
pr
Part 4-5: Electromagnetic compatibility (EMC) - Coupling or screening attenuation - Absorbing clamp method.    
62153-4-7
(2006)
62153-4-7
(2006)
Part 4-7: Electromagnetic compatibility (EMC) - Test method for measuring of transfer impedance ZT and  screening attenuation as or coupling attenuation - Tube in tube method. 34 7003
EN ...
(07.07)
Část 4-7: Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Zjušební metoda pro měření přenosové impedance a útlumu stínění - nebo vazebního útlumu - Metoda koncentrických trubek.
62153-4-7
(2016)
62153-4-7
(2015)
Part 4-7: Electromagnetic compatibility (EMC) - Test method for measuring the transfer impedance and the screening - or the coupling attenuation ac of connectors and assemblies up to and above 3 GHz - Triaxial tube in tube method.
dow:01.19; AC:05.16;
34 7003
EN ...
ed.2
(10.16)*
Část 4-7: Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Zjušební metoda pro měření přenosové impedance ZTa útlumu stínění aS nebo vazebního útlumuaC konektorů a sestav do 3 GHz a výše - Triaxiální metoda koncentrických trubek.
62310-2 H
(2007)
62310-2
(2006)
Static Transfer Systems (STS) - Part 2: Electromagnetic Compatibility (EMC) requirements. 35 1810
EN...H
(08.07)
Statické přepínací systémy (STS) - Část 2: Požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu (EMC).
62333-1
(2006)
62333-1
(2006)
Noise suppression sheet for digital devices and equipment - Part 1: Definitions and general properties. 34 5839
EN ...
(02.07)*
Vrstvy pro potlačení rušení digitálních přístrojů a zařízení - Část 1: Definice a všeobecné vlastnosti.
62333-2
(2006)
62333-2
(2006)
Noise suppression sheet for digital devices and equipment - Part 2: Measuring methods. 34 5839
EN ...
(02.07)*
Vrstvy pro potlačení rušení digitálních přístrojů a zařízení - Část 2: Metody měření.
62333-3
(2010)
62333-3
(2010)
Noise suppression sheet for digital devices and equipment - Part 3: Characterization of parameters of noise suppression sheet.
 
34 5839
EN ...
(08.10)*
Fólie pro potlačení rušení digitálních přístrojů a zařízení - Část 3: Charakteristické parametry fólie pro potlačení rušení.
62423 H
(2009)
62423
(2007)
Type B residual current operated circuit-breakers with and without integral overcurrent protection for household and similar uses (Type B RCCBs and Type B RCBOs). 35 4183
EN... H
(07.10)
Proudové chrániče s vestavěnou nadproudovou ochranou a bez vestavěné nadproudové ochrany pro domovní a podobné použití typu B (RCCB typu B a RCBO typu B).
62423 H
(2012)
62423
(2009)
Type F and type B residual current operated circuit-breakers with and without integral overcurrent protection for household and similar uses.
dow:06.17;
35 4183
ed.2
EN... H
(06.13)
Proudové chrániče s vestavěnou nadproudovou ochranou a bez vestavěné nadproudové ochrany pro domovní a podobné použití typu F a typu B.
62433-2
(2010)
62433-2
(2008)
EMC - IC modelling - Part 2: Models for integrated circuits for EMI behavioural simulation - Conducted emissions modelling (ICEM-CE).
 
35 8795
EN ...
(07.10)
EMC modelování integrovaných obvodů - Část 2: Modely integrovaných obvodů pro simulaci chování EMI - Modelování emisí šířených vedením (ICEM-CE).
62433-4
(2016)
62433-2
(2016)
EMC - IC modelling - Part 4: Models for integrated circuits for RF immunity behavioural simulation - Conducted immunity modelling (ICIM-CI).
 
   
62586-1 H
(2014)
62586-1
(2013)
Power quality measurement in power supply systems - Part 1: Power quality instruments (PQI). 35 6240
EN ...
H
(09.14)
Měření kvality elektřiny v systémech elektrického napájení - Část 1: Přístroje pro měření kvality elektřiny.
62586-2 H
(2014)
62586-2
(2013)
Power quality measurement in power supply systems - Part 2: Functional tests and uncertainty requirements. 35 6240
EN ...
H
(09.14)
Část 2: Funkční zkoušky a požadavky na nejistotu.
Opr.1*:02.16;
62606 H
(2013)
62606
(2013)
General requirements for arc fault detection devices.
dow:08.16;
35 4196
EN ... H
(07.14)
Obecné požadavky pro obloukové ochrany.
133100
(1998)
  Sectional specification: Passive filter units for electromagnetic interference suppression - Filters for which safety test are not required. 35 8281
EN ...
(02.99)
Dílčí specifikace - Pasivní filtry pro elektromagnetické odrušení - Filtry, pro které nejsou požadovány bezpečnostní zkoušky.
133101
(1998)
  Blank detail specification: Passive filter units for electromagnetic interference suppression - Filters for which safety tests are not required. 35 8281
EN ...
(02.99)
Vzorová předmětová specifikace - Pasivní filtry pro elektromagnetické odrušení - Filtry, pro které nejsou požadovány bezpečnostní zkoušky.
133200
(1999)
  Sectional specification: Passive filter units for electromagnetic interference suppression - Filters for which safety test are required. 35 8281
EN ...
(02.00)
Dílčí specifikace - Pasivní filtry pro elektromagnetické odrušení - Filtry, pro které jsou požadovány bezpečnostní zkoušky.
Z1:11.05
138121
(2001)
  Blank detail specification: Fixed inductors for electromagnetic interference suppression - Inductors for which safety tests are required (safety tests only). 35 8270
EN ...
(06.02)*
Vzorová předmětová specifikace - Neproměnné odrušovací tlumivky - Tlumivky, u kterých jsou požadovány zkoušky bezpečnosti (pouze zkoušky bezpečnosti).
         

EN

ISO

TEXT

ČSN

TEXT

  7637-0
(1990)
Road vehicles. Electrical disturbance by conduction and coupling. Part 0: Definitions and general.    
  7637-1
(1990)
Part 1: Passenger cars and light commercial vehicles with nominal 12 V supply oltage. Electrial transient conduction along supply lines only. 30 4012
ISO ...
(11.98)*
Silniční vozidla. Elektrické rušení vedením a vazbou. Část 1: Osobní automobily a lehká komerční vozidla se stejnosměrným napájecím napětím 12 V. Šíření elektrického přechodového jevu pouze po napájecím vedení.
  7637-2
(1990)
Part 2: Commercial vehicles with nominal 24 V supply voltage. Electrial transient conduction along supply lines only. 30 4012
ISO ...
(11.98)*
Část 2: Komerční vozidla se stejnosměrným napájecím napětím 24 V. Šíření elektrického přechodového jevu pouze po napájecím vedení.
  7637-3
(1995)
Part 3: Vehicles with nominal 12 V or 24 V supply voltage. Electrical transient transmission by capacitive and inductive coupling via lines other than supply lines.
Cor.1:1995
   
  10605 TR
(1994)
Road vehicles. Electrical disturbances from electrostatic discharge.    
  11451-1
(1995)
Road vehicles. Electrical disturbances by narrowband radiated electromagnetic energy. Vehicle test methods. Part 1: General and definitions.
Cor.1:1996
   
  11451-2
(1995)
Part 2: Off-vehicle radiation source.
Cor.1: 1996;A1:1997
   
  11451-3
(1994)
Part 3: On-board transmitter simulation.    
  11451-4
(1995)
Part 4: Bulk current injection (BCI).    
  11452-1
(1995)
Road vehicles. Electrical disturbances by narrowband radiated electromagnetic energy. Component test methods. Part 1: General and definitions.    
  11452-2
(1995)
Part 2: Absorber-lined chamber.    
  11452-3
(1995)
Part 3: Transverse electromagnetic mode (TEM) cell.    
  11452-4
(1995)
Part 4: Bulk current injection (BCI).    
  11452-5
(1995)
Part 5: Stripline.    
  11452-6
(1997)
Part 6: Parallel plate antenna.
Cor.1:1999
   
  11452-7
(1995)
Part 7: Direct radio frequency (RF) power injection.    
  13766
(2006)
Earth-moving machinery - Electromagnetic compatibility.
 
27 8003
ISO ...
(01.07)*
Stroje pro zemní práce - Elektromagnetická kompatibilita.
         

EN

CEN

TEXT

ČSN

TEXT

617+A1 H  
(2001+10)
 
  Continuous handling equipment and systems - Safety and EMC requirements for the equipment for the storage of bulk materials in silos, bunkers, bins and hoppers. 26 0082
EN...H
+A1
(07.11)
Zařízení a systémy pro kontinuální dopravu – Bezpečnostní požadavky a požadavky na EMC na zařízení pro skladování sypkých materiálů v silech, bunkrech, zásobnících a násypkách.
618+A1 H  
(2002+10)
 
  Continuous handling equipment and systems - Safety and EMC requirements for the equipment for mechanical handling of bulk materials, except fixed belt conveyors. 26 0083
EN...H
+A1
(07.11)
Kontinuální manipulační zařízení a systémy - Požadavky na bezpečnost a EMC požadavky na zařízení pro mechanickou manipulaci sypkých materiálů s výjimkou pevných pásových dopravníků.
619+A1 H  
(2002+10)
 
  Continuous handling equipment and systems - Safety and EMC requirements for the equipment for mechanical handling of unit loads. 26 0084
EN...H
+A1
(07.11)
Kontinuální manipulační zařízení a systémy - Požadavky na bezpečnost a elektromagnetickou kompatibilitu na zařízení pro mechanickou manipulaci manipulačních jednotek.
620+A1 H  
(2002+10)
 
  Continuous handling equipment and systems - Safety and EMC requirements for fixed belt conveyors for bulk materials. 26 0085
EN...H
+A1
(07.11)
Kontinuální manipulační zařízení a systémy – Požadavky na bezpečnost a EMC na pevné pásové dopravníky pro sypký materiál.
1155 H
(1997)
  Building hardware - Electrically powered hold-open devices for swing doors - Requirements and test methods.
A1H:2002;
16 6235
EN...H
(07.98)
Stavební kování - Elektricky poháněná zařízení na stavění otevření dveří - Požadavky a zkušební metody.
A1H:7.03; O1:5.06;
12015 H   
(2014)
 
  Electromagnetic compatibility - Product family standard for lifts, escalators and moving walks - Emission.
 
27 4100
EN ..H
(10.14)
Elektromagnetická kompatibilita - Skupina norem pro výtahy, pohyblivé schody a pohyblivé chodníky. Vyzařování.
12016 H  
(2013)
 
  Electromagnetic compatibility - Product family standard for lifts, escalators and moving walks - Immunity. 27 4101
EN ... H
(05.14)
Elektromagnetická kompatibilita - Skupina norem pro výtahy, pohyblivé schody a pohyblivé chodníky. Odolnost.
12895 H  
(2015)

 
  Industrial trucks. Electromagnetic compatibility. 26 8890
EN ...
(09.16)
Manipulační vozíky - Elektromagnetická kompatibilita.
13241-1+A1 H  
(2003+11)
 
  Industrial, commercial and garage doors and gates - Product standard - Part1: Product without fire resistance or smoke control characteristics.
 
74 7031
EN ...H
+A1
(12.11)
Vrata - Norma výrobku - Část 1: Výrobky bez vlastností požární odolnosti nebo kouřotěsnosti.
13309 H  
(2010)
  Construction machinery - Electromagnetic compatibility of machines with internal electrical power supply. 27 8004
EN...H
(03.11)
Stavební strojní zařízení. Elektromagnetická kompatibilita strojů s vnitřním zdrojem elektrické energie.
14010+A1  
(2003+09)
 
  Safety of machinery. Equipment for power driven parking of motor vehicles. Safety and EMC requirements for design, manufacturing, erection and commissioning stages. 27 5410
EN...H
+A1
(01.10)
Bezpečnost strojních zařízení - Poháněná zařízení pro parkování motorových vozidel - Požadavky na bezpečnost a elektromagnetickou kompatibilitu pro navrhování, výrobu, montáž a uvádění do provozu.
14982 H  
EN ISO ...
(2009)
ISO 14982
(1998)
Agricultural and forestry machinery. Electromagnetic compatibility - Test methods and acceptance criteria. 47 0196
EN ISO...H
(10.09)
Zemědělské a lesnické stroje. Elektromagnetická kompatibilita. Zkušební metody a přejímací kritéria.
16361 H  
(2013)
  Power operated doors - Product standard, performance characteristics - Pedestrian doorsets, other than swing type, initially designed for installation with power operation without resistance to fire and smoke leakage characteristics. 74 7041
EN... H
(05.14)
Motoricky ovládané dveře - Norma výrobku, funkční vlastnosti - Dveře, s výjimkou otočných, původně určené k montáži s motorickým ovládáním, bez vlastností požární odolnosti a kouřotěsnosti.
         
         

EN

ETS

TEXT

ČSN

TEXT

  300 279 ed.1
(1996)
 
  87 5039
ETS... H
(07.97)
Rádiová zařízení a rádiové systémy (RES) - Elektromagnetická kompatibilita (EMC) soukromých pozemních pohyblivých rádiových (PMR) a přidružených zařízení (hovorových a/nebo nehovorových).
  300 340 ed.1
(1994)
  87 5023
ETS ... H
(06.97)
Rádiová zařízení a rádiové systémy (RES) - Elektromagnetická kompatibilita (EMC) přijímačů evropského systému rádiového přenosu zpráv (ERMES).
A1:2.98; 
  300 385 ed.1
(1996)
  87 5045
ETS ... H
(07.97)
Rádiová zařízení a rádiové systémy (RES) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) pevných digitálních rádiových spojů a přidruženého zařízení s přenosovou rychlostí okolo 2 Mbit/s a vyšší.
A1:2.98;
  300 445 ed.1
(1996)
  87 5038
ETS ... H
(07.97)
Rádiová zařízení a rádiové systémy (RES) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) bezdrátových mikrofonů a podobných vysokofrekvenčních (RF) zařízení pro přenos zvuku.
A1:2.98;
  300 676 ed.1
(1997)
  87 5068
ETS ... H
(12.97)*
Rádiová zařízení a rádiové systémy (RES) - Rádiové vysílače a přijímače v leteckých stanicích letecké pohyblivé služby pracující v pásmu VHF (118 MHz - 137 MHz) používající amplitudovou modulaci a odstup kanálů 8,33 MHz - Technické vlastnosti a metody měření.
  300 718 ed.1
(1997)
  87 5064
ETS ... H
(01.98)*
Rádiová zařízení a rádiové systémy (RES) - Lavinové tísňové majáky - Systémy vysílač-přijímač.
  300 740 ed.1
(1997)
  87 6021
ETS ... H
(01.98)*
Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Námořní pohyblivé pozemské stanice ((MMES), pracující v pásmech 1,5/1,6 GHz, zajišťující datové spojení s nízkou rychlostí (LBRDC) v námořní pohyblivé družicové službě (MMSS), neurčené pro tísňovou a bezpečnostní komunikaci.
         

EN

ETSI

TEXT

ČSN

TEXT

300 386 H
V1.6.1
 
  Electromagnetic compatibility and radio spectrum matters (ERM); Telecommunication network equipment; Electromagnetic compatibility (EMC) requirements.
dow:11.15;
87 2004
ETSI EN...H
(02.13)*
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení telekomunikační sítě - Požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu (EMC).
301 489-1 H
V1.9.2
  Electromagnetic compatibility and radio spectrum matters (ERM); Electromagnetic compatibility (EMC) standard for radio equipment and services. Part 1: Common technical requirements.
 
87 5101
ETSI EN ...H
(2.12)
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 1: Společné technické požadavky.
301 489-34 H
V1.3.1
 
  Electromagnetic compatibility and radio spectrum matters (ERM); Electromagnetic compatibility (EMC) standard for radio equipment and services. Part 34: Specific conditions for External Power Supply (EPS) for mobile phones. 87 5101
ETSI EN ... H
(01.13)*
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 34: Specifické podmínky pro vnější napájení (EPS) pro mobilní telefony.
301 489-34 H
V1.4.1
 
  Electromagnetic compatibility and radio spectrum matters (ERM); Electromagnetic compatibility (EMC) standard for radio equipment and services. Part 34: Specific conditions for External Power Supply (EPS) for mobile phones.
dow:2.15; 
87 5101
ETSI EN ... H
(11.13)*
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 34: Specifické podmínky pro vnější napájení (EPS) pro mobilní telefony.
         

Last updated: October 21, 2016